Menü
ABC OKULLARI

Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve sosyal alanlardaki özellikleri hem öğrenim kademelerine hem de bireysel gelişim düzeylerine göre farklılaşmaktadır. Öğrenci özelliklerindeki bu farklılaşma, doğal olarak ölçme ve değerlendirme süreçlerine yansımaktadır.

ABC Okulları; öğrencileri tanımak, ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesine ve geliştirilmesine fırsat sağlamak, kendi kapasiteleri ölçüsünde ilerlemelerini ve hem akademik hem de sosyal açıdan mümkün olan en üst seviyeye ulaşmalarını sağlamak amacıyla ölçme ve değerlendirme araç ve süreçlerini olabildiğince zenginleştirerek kullanmaya önem vermektedir.

Ölçme ve değerlendirmenin amacı öğrencilerin ön koşul davranışlara ne derece sahip olduklarının belirlenmesi olabileceği gibi, öğrenme sürecinin izlenmesi ve şekillendirilmesi ya da hedeflere ulaşma düzeyinin belirlenmesi olabilir. Amaç ve bu amaç doğrultusunda kullanılan araçlar hangileri olursa olsun, ölçme sonuçlarının ölçülmek istenen özelliği mümkün olduğunca hatasız bir şekilde ortaya koyması hedeflenmelidir. Yani geçerliği ve güvenirliği sağlanmalıdır.

Eğitim öğretim sürecinin diğer bileşenlerinde olduğu gibi ölçme ve değerlendirmede de en önemli rol öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenler; ölçülecek özelliğin belirlenmesinde, özelliğe uygun ölçme aracının geliştirilmesinde, uygulanmasında, puanlanmasında ve uygun geri bildirimin iletilmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Ölçme ve değerlendirme sürecinde, öğrenciye özgü performans görevlerinden yararlanılabileceği gibi tüm şubeye uygulanacak bir başarı testi de kullanılabilir. Bununla beraber, elde edilen ölçümlerin özellikle aynı kademedeki diğer öğrenciler ve öğretmenler arasında karşılaştırılabilmesi için ortak ölçme araçlarının kullanılması da gerekebilir. Örneğin, öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının ölçülmesi amacıyla hazırlanan bir ölçeğin, aynı kademedeki tüm öğrencilere uygulanması söz konusu olabilir. Bu bağlamda ölçme aracı, bizzat ilgili branş öğretmeninin veya zümre çalışmasının bir ürünü olabilir.

Elde edilecek verilerin geçerliğinin ve güvenirliğinin sağlanması, uygulamaların planlanması ve sonuçların raporlanması aşamalarında ölçme ve değerlendirme birimi sorumlusunun sürekli desteğinin alınması da oldukça önemlidir. Öğretim kademesine göre öğretmenlerimizin kullanabileceği ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin genel öneriler şu şekildedir:

Özellikle İlk Yıllar Programı (PYP) uyguladığımız kademelerde öğrencilerin davranışlarının ölçüme dönüştürülmesi, ağırlıklı olarak öğretmen gözlemlerine dayansa da öğrencilere verilecek performans görevlerinin ürünleri de değerlendirmede dikkate alınabilir. Bu kademelerde görev yapan öğretmenler, bu kitapçığın “Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme”, “Performansa Dayalı Durum Belirleme ve Dereceli Puanlama Anahtarları” ve “Ödev ve Geri Bildirim” başlıklarından daha fazla yararlanabilirler.

Ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin davranışları, en genel ifade ile kâğıt-kalem testleri ile ve performansa dayalı olarak ölçülebilir. Bu kademelerde görev yapan öğretmenlere, bu kitapçığın tüm bölümlerini incelemeleri önerilir. Öte yandan, ilkokul ve ortaokul kademelerinde açık uçlu sorular içeren sınavların ve tamamlayıcı değerlendirme yaklaşımlarının; lise kademesinde ise çoktan seçmeli testlerin daha yoğun bir şekilde kullanılması normal bir durumdur. Ölçme ve değerlendirme araç ve süreçlerinin aynı kademe içinde sınıf düzeylerine göre de farklılaşması söz konusu olabilir. Örneğin, 5. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin akademik başarıları ağırlıklı olarak açık uçlu sorularla, 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin akademik başarıları ise çoktan seçmeli testlerle ölçülebilir. Tüm öğretim kademeleri, öğretim programları ve branşlar için ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin tamamının ölçme ve değerlendirme sorumlusu ile iş birliği içinde yürütülmesi önem arz etmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

Özel Ankara ABC Okullarının temel amacı, eğitim ve öğretim süreçlerini nitelikli bir şekilde yürütebilmektir. Bunun için tüm eğitim paydaşlarını sürece dâhil ederek birçok farklı bileşenden faydalanır. Çalışmaların standardizasyonunu sağlamak için hemen her alandan uzmanlarla çalışır ve çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlar. Okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak amacıyla Ölçme ve Değerlendirme Birimi bulunmaktadır. Bu birim; eğitim öğretim programlarını planlama, geliştirme ve eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında alınacak kararlara temel olacak verileri “toplama ve değerlendirme; ulusal ve uluslararası öğretim programlarıyla uyumlu, farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş” ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini uygulayarak çalışmalarını yürütür.

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Anaokulunda;

Öğretmenler, rehberlik birimi ve okul yöneticileriyle koordineli bir şekilde süreci yönlendirir.

 • Ölçme ve değerlendirme sürecinin niteliğini geliştirme amacıyla iş birlikçi toplantılara katılır.
 • Tanıma, izleme ve değerlendirme çalışmalarında rehberlik birimi ile iş birliği yaparak destek verir.
 • Gelişim özelliklerine bağlı olarak öğretmenlerin hazırladığı değerlendirme ölçeklerini inceler, dönütte bulunur ve geliştirir.
 • IB PYP kazanımlarına uygun, öğretmenlerin hazırladığı ölçme araçlarını inceler, dönütte bulunur ve geliştirir.
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmede öğretmenlerin hazırladığı uygun değerlendirme araçlarını inceler, dönütte bulunur ve geliştirir.
 • Öğretmenlere, öğrencilerin gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalarında gerekli verileri sağlar.
 • Tema ve dönem sonlarında öğretmenlerin hazırladığı öğrenci karnelerini inceler, dönütte bulunur ve geliştirir.

 

İlkokulda;

Öğretmenler, rehberlik birimi ve okul yöneticileriyle koordineli bir şekilde süreci yönlendirir.

 • Ölçme ve değerlendirme sürecinin niteliğini geliştirme amacıyla iş birlikçi toplantılara katılır.
 • Tanıma, izleme ve değerlendirme çalışmalarında rehberlik birimi ile iş birliği yaparak destek verir.
 • Öğretmenlerin hazırladığı ders kazanımlarını destekleyen ve öğrenci becerilerini ortaya çıkaran uygulamaların ölçme ve değerlendirme süreçlerini inceler, dönütte bulunur ve geliştirir.
 • Öğretmenlerin hazırladığı ders planlarına uygun ölçekleri inceler, dönütte bulunur ve geliştirir.
 • Tema sonlarında uygulanan kazanım değerlendirme sınavları ve yazılı sınavları inceler, dönütte bulunur ve geliştirir. Sonuçları analiz eder.
 • Öğrencilerin sorumlu olduğu proje, portfolyo, sunum gibi performansa dayalı durum belirleme süreçlerinde öğretmenlerin hazırladığı ölçme ve değerlendirme araçlarının uygunluğunu kontrol eder, dönütte bulunur ve geliştirir.
 • Tema ve dönem sonlarında öğretmenlerin hazırladığı öğrenci karnelerini inceler, dönütte bulunur ve geliştirir.
 • Öğretmenlere, öğrencilerin gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalarında gerekli verileri sağlar.

 

Ortaokulda;

 • Öğretmenler, rehberlik birimi ve okul yöneticileriyle koordineli bir şekilde süreci yönlendirir.
 • Ölçme ve değerlendirme sürecinin niteliğini geliştirme amacıyla iş birlikçi toplantılara katılır.
 • Tanıma, izleme ve değerlendirme çalışmalarında rehberlik birimi ile iş birliği yaparak destek verir.
 • Ölçme araçlarının öğretmenler tarafından geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine destek olur.
 • Dönem içerisinde ve yıl sonunda uygulanan sınavları değerlendirerek başarı durumlarını analiz eder, rapor hâlinde öğretmenler ve okul yöneticileriyle paylaşır.
 • Süreç değerlendirme yaklaşımı doğrultusunda kullanılan tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesinde öğretmenlere destek verir.
 • Öğretmenlerin hazırladığı ders içi değerlendirme kriterlerini inceler, dönütte bulunur ve geliştirir.
 • Öğretmenlere, öğrencilerin gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalarında gerekli verileri sağlar.

 

Lisede;

 • Öğretmenler, rehberlik birimi ve okul yöneticileriyle koordineli bir şekilde süreci yönlendirir.
 • Ölçme ve değerlendirme sürecinin niteliğini geliştirme amacıyla iş birlikçi toplantılara katılır.
 • Tanılayıcı değerlendirme çalışmalarında rehberlik birimi ile iş birliği yaparak destek verir.
 • Kurum içi ve ulusal sınav uygulamalarının analizini yaparak öğretmenlere ve okul yöneticilerine geri bildirimde bulunur.
 • Öğretmenlere yazılı sınavlar, deneme sınavları gibi test türlerinde uygulanacak yöntem ve tekniklerde destek olur.
 • IBDP kazanımlarına uygun, öğretmenlerin hazırladığı ölçme araçlarını inceler, dönütte bulunur ve geliştirir.
 • 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin alan seçimi, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin üniversite, bölüm ve meslek yönlendirmelerinde rehberlik birimine veri sağlar.
 • Öğretmenlere, öğrencilerin gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalarında gerekli verileri sağlar.