Menü
ABC OKULLARI

ÖZEL ANKARA ABC OKULLARI

ÇOCUKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN

POLİTİKA KİTABI

2023-2024

 1. GİRİŞ
 2. OKUL YÖNETİMİNİN MESAJI
 3. ÇOCUKLARIN KORUNMASINA İLIŞKİN GENEL BİLGİ
 4. AMAÇ VE KAPSAM

5.ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI OLUŞTURULURKEN İZLENEN 6 AŞAMA

 1. ABC OKULLARI ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI İLKELERİ
 2. ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR
 3. SORUMLULUKLAR
 4. USULLER
 5. EĞİTİM VE DESTEK
 6. GİZLİLİK
 7. OKUL YERLEŞKESİNİN BAŞKA KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMASI

13.ÇOCUK KORUMA POLİTİKASININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

 1. TERMİNOLOJİ VE TANIMLAMALAR

 

E K L E R :

EK 1 – Açığa Çıkarma Şeması

EK 2 – Çocukların Korunmasına İlişkin Davranış Kuralları Sözleşmesi      

EK 3 – Çalışan Sözleşmesi            

EK 4 – 18 Yaş altı Stajyer Sözleşmesi     

EK 5 – CIS Çocukların Korunmasına İlişkin Standartlar                                          

EK-6- Kaynakça

 

 1. GİRİŞ

Çocuk ihmali ve istismarı, çocuğun insan haklarının ihlâl edilmesi anlamına gelen, dünyanın her yerinde giderek daha fazla endişe yaratan bir konudur. Çocuğun ihmali ve istismarı çocuk haklarına aykırı olduğu gibi çocuğun gerek eğitiminin gerekse fiziksel, duygusal ve ruhsal gelişiminin önünde bir engeldir.

ABC Okulları “her öğrenci özeldir, değerlidir, bireydir” bakış açısıyla çocukların her türlü fiziksel, zihinsel veya duygusal zararlardan korunmasına, bu zararlara karşı gerekli tedbirlerin alınmasına, çocukla ilgili her alana ve detaya son derece hassas ve bilinçli yaklaşmaktadır.

Okullar çocukların korunması konusunda toplumda özel bir kurumsal rol üstlenmektedir. Okullar kendi sorumluluğunda bulunan öğrencilere gelişip büyüyebilecekleri güvenli bir ortam sunarlar. Ayrıca çocukları gözlemleme ve onlarla uzun süreli etkileşimde bulunma imkânı bulunan eğitimciler yardıma ve korunmaya ihtiyacı bulunan öğrencileri tespit etme imkânına sahiptir. Bu bağlamda, eğitimcilerin yardıma ve korunmaya muhtaç çocukları belirleme ve gereken adımları atma konularında mesleki ve ahlaki sorumluluğu bulunmaktadır.

Özel Ankara ABC Okulları tarafından istihdam edilen bütün çalışanların herhangi bir öğrencinin ihmal veya istismar mağduru olduğuna veya olabilme riski taşıdığına dair haklı bir gerekçe gördüklerinde ihmal ve istismar şüphelerini bildirmeleri gerekmektedir. İhmal veya istismar şüphelerinin bildirilmesi ve takibinde, bu belgede yer alan idari kural ve düzenlemelere göre hareket edilecektir. Buna ek olarak, öğrencilerin ihmal veya istismarına ilişkin şüpheler ilgili işverene, ilgili yerel hükümet makamına (yabancı çalışanlar söz konusu olduğunda ilgili ülkenin konsolosluğuna) ve/veya ülkemizdeki çocuk koruma birimlerine bildirilebilir.

Özel Ankara ABC Okulları, Türkiye’nin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi tanımaktadır ve herhangi bir şekilde çocuk ihmali veya istismarına maruz kalan öğrenciler için güvenli bir sığınak görevi görmek amacındadır. Bu politika her yıl Özel Ankara ABC Okulları tarafından velilere, öğrencilere ve çalışanlara iletilecek ve yine her yıl öğrencileriyle bu belgeyi paylaşacak, yeni öğretmen ve çalışanların tamamına yönelik eğitim düzenleyecek ve çocukların güvenliğinin sağlanmasına yönelik işe alım uygulamalarını hayata geçirmek üzere elinden geleni yapacaktır. Herhangi bir çalışanın kabahatli olduğu yönünde bir iddiada bulunulması durumunda Özel Ankara ABC Okulları tarafından bu amaca yönelik olarak özenle tasarlanmış bir süreç başlatılacaktır. 

 1. OKUL YÖNETİMİNİN MESAJI

Özel Ankara ABC Okullarının değerli öğrenen topluluğu;

Bu politika, ABC Okulları temel değerler ve vizyon cümleleri doğrultusunda çalışanlarımıza ve ailelere okulumuza devam eden öğrencilerin sağlığına, güvenliğine ve bakımına ilişkin konularda yol gösterecektir. Özel Ankara ABC Okulları öğrencilerinin sağlıklı, güvenli ve destekleyici bir ortamda büyüyüp gelişmelerini sağlama ilkesine bağlılığımızın güçlenmesi ve vurgulanması açısından bu politika önemlidir.

Özel Ankara ABC Okulları Çocukların Korunmasına Dair Politika, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, uluslararası kanunları ve Türkiye’nin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Belgesini temel almaktadır. Aşağıda özellikle vurgu yaptığımız ve Çocukların Korunmasına Dair Politikamızın temelini oluşturan iki temel maddeye yer verilmiştir:

Madde 19İhmal ve İstismardan Koruma: Devlet çocuğu ana-babasının veya çocuğun bakımından sorumlu diğer kişilerin her türlü kötü muamelesinden korur ve istismarın engellenmesi ve mağdurlara karşı benimsenecek yaklaşıma yönelik toplumsal programlar oluşturur.

Madde 34Cinsel Sömürü: Devlet çocukları, fuhuş ve pornografide yer almak eylemleri de dahil olmak üzere, cinsel sömürü ve istismardan korur.

Özel Ankara ABC Okulları topluluğunun bir üyesi olarak sizler okulla birlikte hareket etmeyi ve ABC Okulları tarafından kabul edilen politikalara riayet etmeyi kabul etmiş bulunuyorsunuz. Öğrencilerimizin güvenliği ve bakımının sağlanması konusunda sizlerle olan ortaklığımız bizim için çok kıymetlidir. Bütün öğrencilerimize ve okul topluluğumuzun bütün üyelerine her zaman saygılı ve insan onurunu zedelemeyecek şekilde davranılması konusunda sizlerle birlikte hareket etmekten memnuniyet duyacağız. Eğitim ve öğretim programımızın, güvenli ve destekleyici bir ortam yaratılması konusundaki ortak sorumluluğumuzun bir parçası olarak Özel Ankara ABC Okulları aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesini temin eder:

 1. Yaşa uygun öğretim müfredatı hazırlayarak öğrencilerin haklarını, uygun ve uygun olmayan davranışların neler olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyduklarında ne yapmaları gerektiğini anlamalarını sağlamak;
 2. Velilerin programlarımızı, politikalarımızı ve usullerimizi daha iyi anlamalarına yardımcı olacak eğitim malzemeleri sağlamak ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
 3. İhmal ve istismar konularını tespit edebilmelerini ve bildirimde bulunabilmelerini sağlamak için tüm öğretmen ve çalışanları iki yılda bir eğitimden geçirmek,
 4. Çocukların korunması alanında uzmanlaşmış yerel meslek uzmanları ve yasal kuruluşlar ile ilişki kurmak.

Önceliğimiz öğrencilerimizin büyümenin güzelliğine odaklanabilmelerini sağlayacak şekilde onların güvenliğini ve refahını sağlamaktır. Bununla aynı derecede önemli olan bir diğer unsur ise hem öğrencilerimize hem de birbirimize iyi birer örnek olabilme kapasitesine sahip olabilmemiz için birlikte hareket etmemizin gerekliliğidir.

Özel Ankara ABC Okulları idaresi, öğretmenleri, çalışanları adına 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının bütün öğrencilerimizin ve okul topluluğumuzun bütün üyelerinin birlikte öğrenmeye, büyümeye ve birbirlerine yardımcı olmaya devam edecekleri bir yıl olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla.

İbrahim GÜNDÜZ

General Müdür

 

 1. ÇOCUKLARIN KORUNMASINA İLIŞKİN GENEL BİLGİ

Çocuk koruma, çocukların her tür şiddet, zarar ve hak ihlali riskinden uzak biçimde, yaşamlarının ve gelişimlerinin desteklenmesi demektir. BM ÇHS’nin şemsiye haklarından olan çocuğun korunmasının kapsamı, Sözleşme’nin 19* ve 27.** maddelerinin birlikte ele alınmasıyla anlaşılmalıdır. 19. madde doğrudan zarardan korunmayı ifade ederken, 27. madde yeterli olanakların sağlanmasıyla çocukların zarara uğrama ihtimalinden de korunmasını içerir. Bu anlamda BM ÇHS’de zarara değil çocuğun yaşamına odaklanan ve önleyici bir bakış açısıyla donanan geniş bir koruma algısı söz konusudur.

Çocuk Koruma Politikası, tüm Özel Ankara ABC Okulları çalışanlarını ve sözleşmeli olarak görev yapan üçüncü şahısları da kapsamaktadır. İşbu belgede “Çocuk Koruma Politikası” bundan böyle kısaltılmış şekliyle “ÇKP” olarak anılacaktır.

 1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu ÇKP, okulumuzda öğrencilerin fiziksel, duygusal ve cinsel istismardan, ihmal ve sömürüden korunmasını sağlamak; güvenliğini ve refahını desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. ABC Okulları bünyesinde yer alan öğrencilerin ve okul toplumu içerisinde yer alan her bireyin esenlik içerisinde güvenli bir ortamda yaşamalarına destek olmak ve kendilerini değerli ve mutlu hissettikleri bir ortam sunmayı amaçlar.

Bu politika, okulumuzda eğitim gören 3-18 yaş arası tüm öğrencileri ve onlarla çalışan tüm personeli kapsar ve okul içinde ve okul tarafından düzenlenen etkinlerde geçerlidir. ABC Okulları bünyesinde yaşayan her bireyin, ihmal ve istismara maruz kalmadıkları bir ortam sunmayı hedefler. Okul içerisinde yaşanabilecek her türlü olumsuz durum ABC Okulları Çocuk Koruma Ekibindeki ilgili birime aktarılarak bu politika ile uyumlu şekilde süreç yönetimi sağlanır.

Okul bu belgeden soruşturma yürütme amacıyla değil, ilgili makamlara sevk gerektiren durumlarda yönlendirme yapma amacıyla faydalanır.

 1. ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI OLUŞTURULURKEN İZLENEN 6 AŞAMA
 2. Farkındalık: Okul toplumu içerisinde çocuk koruma nedir ve ne için önemlidir, istismar ve ihmal kavramlarının ne olduğu hakkında bilgi sahibi olma ve bireyin sağlıklı gelişiminin önemi hakkında farkındalık oluşturulmasını kapsar.
 3. Zemin Oluşturma: Okul toplumu içerisinde bir çocuk koruma ekibinin oluşturulması, oluşturulan bu ekibin görev tanımlarının belirlenmesi gerekli iletişim ağlarının sağlanmasını kapsar.
 4. Usullerin Oluşturulması: ABC Okulları Çocuk Koruma Ekibinin usullerinin oluşturulması ve uygulanması konusunda sürecin hazırlığını kapsar.
 5. Süreç Yönetimi: Oluşturulan usullerin uygulanması, sorumlulukların paylaşılması konusunu kapsar.
 6. Eğitim: ABC Okulları bünyesinde yer alan her bir birey için çocuk istismarı/ihmali/ korunması konularında eğitimler/bilgilendirme mektuplarının hazırlanması ve bu konu ile ilgili yasal süreçler hakkında bilgilendirme yapılması konularını kapsar.
 7. İzleme: Gözlem ya da yaşantısal deneyim sonucu ihtiyaç duyulan konularda güncellemeler yaparak, sistemin daha işlevsel ve güncel hale getirilmesini kapsar.
 8. ABC OKULLARI ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI İLKELERİ
 9. ABC Okulları çocukları olumsuz etkileyebilecek her türlü durumun oluşmasını engellemek adına tedbirler almakla yükümlüdür. Çocukların korunmasının temelinde ihmal ve istismarın önlenmesi yatar.
 10. Çocukların haklarını, güvenliğini ve esenliğini korumak her zaman önceliklidir.
 11. Çocuk Koruma Ekibi okul yönetimi liderliğinde istismar ve ihmal konularında farkındalık yaratmayı ve önlemeyi hedefler.
 12. ABC Okullarında işbirliği önemli ve önceliklidir. İhmal ve istismarı önlemek amacıyla gerekli olduğu durumlarda diğer okullarla, resmi kurumlarla, ya da sivil toplum kuruluşları ile etkili bir şekilde çalışır.
 13. ABC Okullarında açık görüşlülük, duyarlı olmak ve şeffaflık esastır. Okul, ÇKP’yi uygularken farklı görüşlerden insanların fikirlerine önem vererek ve her zaman empati kurarak ÇKP’nin iyileştirilme ve öğrenme süreçlerini destekler.
 14. ABC Okullarında aile-çocuk-öğretmen etkileşimi önemlidir. Çocukların korunma süreçlerinde ailelerin sürece dahil olmaları, yapılan toplantılarda görüşlerini paylaşmaları ÇKP’nin geliştirilmesinde önemli rol oynar.
 15. ABC Okulları, hakların korunması ve gözetilmesi konusunda eşit, bütüncül ve kapsayıcı bir bakış açısı sergiler. Özel gereksinimi olan ya da çeşitli doğal afetler sonucu zorluklar yaşayan çocukların da ihtiyaçlarını dikkate alır
 16. Her yıl Mayıs ayında Okul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından velilere, öğretmenlere ve yaş gruplarına göre öğrencilere Rehberlik İhtiyaç Analiz formları gönderilir. Bir sonraki yılın planlama sürecinde önleyici çalışmalar adına bu analiz formlarının sonuçları belirleyici olur.

ı. Her yıl Kasım ayı içerisinde okul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından sınıf ve okul risk haritaları oluşturularak oluşabilecek problem durumların önüne geçilmesi hedeflenir. Önleyici rehberlik çalışması olarak planlanan bu uygulama oluşabilecek ihmal/istismar durumlarını önceden tespit etmeyi hedefler.

 1. ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR

ABC Okulları çocukları olumsuz etkileyebilecek her türlü durumun oluşmasını engellemek adına tedbirler almakla yükümlüdür. ÇKP’nin oluşturulma sürecinde yer alan farkındalık ve eğitim aşamasında önleyici çalışmalar planlanmaktadır. Okul psikolojik danışman ve rehber öğretmenler işbirlikçi toplantılar düzenleyerek okul ve sınıf bazlı çalışmalar planlar. Eğitim öğretim yılı başında bir önceki döneme ait Rehberlik İhtiyaç Analizi Sonuçlarını değerlendirerek yeni dönem çalışmalarını planlarlar. Buna ek olarak her yaş grubuna uygun olarak ayrı ayrı hazırlanmış ihmal ve istismar konuları ile ilgili olarak önleyici bilgilendirme çalışmaları psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin yıllık planlarında yer alır.

ABC Okulları yalnızca bünyesinde bulunan öğrencilerini değil aynı zamanda okul toplumu içerisinde yer alan her bireyi korumak adına tedbir almakla yükümlüdür. Bu amaçla Davranış Sözleşmeleri kullanır. İmzalatılan davranış sözleşmesi fiziksel temas, öğrencilerin yanında tütün ya da alkol kullanımı, veliler ya da öğrenciler ile sosyal medya arkadaşlıkları ve cep telefonu kullanımı, öğrenciler ile özel hayata dair konuşmalar ve paylaşımlar gibi konularla ilgili okulun hassasiyetini belirtirken paydaşların da bu konularda hassasiyetini bekler.

Önleyici çalışmalar kapsamında ABC Okulları aynı zamanda işe alım sürecinde de aktif rol oynar.  ABC Okulları, amaç ve vizyonuna uygun olarak; ihtiyaç olan pozisyonlara uygun adayı seçebilmek adına çalışmalar yapar. İşe alım süreçlerinde gösterilen hassasiyet ve titizlik ABC Okullarına uygun olmayan kişilerin kurumda çalışmalarını önlemek adına katkı sağlar. Sonrasında ortaya çıkabilecek sorunları engellemek adına İnsan Kaynakları işe alımlarda uygunluk ve referans görüşmelerini yapar. Alınacak aday ile yapılan görüşmelerde, adayın çocuklarla olan iletişimi ciddi şekilde incelenir. İşe alınan tüm çalışanlarla göreve başlamadan önce “Çocuk Koruma Politikası’nın” da yer aldığı eğitimler yapılır. Tüm çalışanların görev süreleri boyunca çocuklara nasıl davranmaları gerektiğine yönelik kriterler belirlenir ve düzenli olarak takip edilerek, değerlendirmeler yapılır.

 

 1. SORUMLULUKLAR

Okul Müdürünün Sorumlulukları

 1. Okul müdürü çocuk koruma ekibi, çocuk koruma politikasının uygulanmasından ve geliştirilmesinden sorumludur.
 2. Okul müdürü okul iklimini çocuk koruma politikasına uygun hale getirerek düzenin sağlanmasından sorumludur.
 3. Şüpheli bir duyum aldığında konu ile ilgili çalışmalarını yaparak ilgili psikolojik danışman ve rehber öğretmeni ile çalışmaları sürdürür.
 4. Okul müdürüne ulaşan her iddia doğru ya da yanlış ayırt edilmeksizin incelenmeli ve gerekli olduğu durumda resmi kurumlar haberdar edilmelidir.
 5. Okul müdürü çocuk koruma ekibinde yer alan her bireyi süreç ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür.
 6. Sürecin resmi kurumlara intikal ettiği ve danışmanlık tedbiri alınması gereken durumlarda, liderliği okul müdürü ve okul psikolojik danışman ve rehber öğretmeni üstlenir. Süreç ile ilgili bilgilendirmelerde gizlilik ilkesi esastır.

Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmenin Sorumlulukları

 1. Psikolojik danışman ve rehber öğretmen ilgili okul müdürüne bağlı olarak çalışmalarını planlar ve süreci yönetir.
 2. Öğrenciler, kendilerine ve arkadaşlarına saygı göstermeli ve güvende tutmalarına yardımcı olmalıdır. Bu doğrultuda okulun psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimleri öğrencilere yönelik sınıf rehberlik çalışmaları yaparlar.
 3. Sürecin resmi kurumlara intikal ettiği ve danışmanlık tedbiri alınması gereken durumlarda, liderliği okul müdürü koordinesinde okul psikolojik danışman ve rehber öğretmeni üstlenir. Süreç ile ilgili bilgilendirmelerde gizlilik ilkesi esastır.
 4. Rehberlik ihtiyaç analizleri ve okul/sınıf risk haritaları kapsamında programını hazırlayarak çocuk koruma ekibi ile koordineli şekilde çalışmalarını sürdürür.
 5. Psikolojik danışman ve rehber öğretmen belirli periyotlarla eğitimler veya semineler düzenleyerek veli, öğrenci ve öğretmenlere önleyici bilgilendirmeler yapmakla yükümlüdür.

Çocuk Koruma Ekibinin Sorumlulukları

 1. Çocuk koruma ekibi, çocuk koruma politikasının tüm okul paydaşları ile düzenli ve harekete geçirici bir şekilde paylaşımını sağlar. Çocuk koruma politikasını broşür, veli bülteni, internet sitesi gibi kaynakları kullanarak, ilgili kişilerle paylaşır.
 2. Çocuk Koruma Ekibi, Okul Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmenlerinin liderliğinde hazırlanan rehberlik ihtiyaç analizleri ve okul/sınıf risk haritaları kapsamında gerekli olduğu öngörülen çalışmaları ya da planlamaları göz önüne alarak programını oluşturur.
 3. ABC Okulları bünyesinde yer alan her birey ihmal veya istismar gibi olumsuz bir durumla ilgili bir duyum aldığında ya da böyle bir olaya tanıklık ettiğinde bu durumu Çocuk Koruma Ekibinden yetkili kişiyi bilgilendirmesi ve süreci takip etmesi gereklidir. ABC Okulları bünyesinde yer alan hiçbir birey kendisine bildirilen ya da tanıklık ettiği hiçbir istismar iddiasını saklayamaz.
 4. Çocuk Koruma Ekibi okul müdürü ve okul psikolojik danışmanı ve rehber öğretmeninin görev sorumluluklarının farkında olarak süreç yönetiminde gerekli olduğu durumlarda ona destek olarak çalışmalarını yürütür.
 5. Çocuk Koruma Ekibi okul psikolojik danışman ve rehber öğretmeni işbirliği ile belirli periyotlarla eğitimler veya semineler düzenleyerek veli, öğrenci ve öğretmenlere önleyici bilgilendirmeler yapmakla yükümlüdür.

ÖZEL ANKARA ABC OKULLARI ÇOCUK KORUMA EKİBİ

 

 1. USULLER
 2. ABC Okulları bünyesinde yer alan her birey ihmal veya istismara ilişkin bir duyum aldığında ya da tanıklık ettiğinde çocuk koruma ekibinden ilgili kişiye okul yöneticisinin bilgisi dahilinde derhal haber vermekle yükümlüdür. Çocuk koruma ekibinden herhangi birine ulaşamadığı takdirde okul yönetiminin en yetkili üyesine durum bildirilmelidir. Okul toplumu yargılayıcı değil yalnızca yönlendirici rol üstlenmelidir.
 3. Çocuk koruma ekibi tüm okul çalışanlarına okulun çocuk koruma politikası ile ilgili eğitim vermekle ve sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin bilgilendirmeler yapmakla yükümlüdür.
 4. Çocuk Koruma Ekibi ve okul yönetimi bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşımı noktasında gizlilik ilkesini esas almalıdır.
 5. Şüpheli bir durum haberi alındığında ya da şüpheli olaya tanıklık edildiğinde izlenecek yol aşağıda maddelenmiştir:

Şüpheli Durumun İfşası Halinde İzlenecek Adımlar

 1. Şüpheli durum haberi alan ya da şüpheli olaya tanıklık eden birey 24 saat içerisinde okul müdürüne ve ilgili psikolojik danışman ve rehber öğretmene yazılı bilgi verir.
 2. Okul müdürü ve ilgili psikolojik danışman ve rehber öğretmen olayın bulgularını değerlendirerek olayın geçerli bir durum olup olmadığına karar verir. Gerçekleşen durum geçerli ise okul müdürü çocuk koruma ekibini toplar.
 3. Çocuk koruma ekibi yaşanan bu ihmal/istismar durumu ile ilgili acil olarak toplantı yapar ve konu ile ilgili tutanak hazırlayarak izlenecek olan adımları belirler.
 4. Çocuk koruma ekibi süreci raporlaştırır ve bu raporlar gizlilik esasıyla bir dosya içerisinde arşivlenir.
 5. Çocuk koruma raporlarına ilişkin bilgilerin tamamı Okul Müdürü denetiminde psikolojik danışman ve rehber öğretmenin tutacağı gizli bir dosya içinde yer alır. Bu türden kayıtlar ihtiyaç halinde öğrenci velisinin veya yasal koruyucusunun onayı alındıktan sonra diğer resmi kurumlara verilir.
 6. Bu gizli belgelere erişim ancak Okul Müdürünün izniyle mümkün olur.

Çocuk koruma ekibi geçerli kabul edilen olay ile ilgili olarak;

 • Olayın boyutuna göre resmi kurumlarla iletişime geçilebilir.
 • İlgili olayın boyutuna göre hukuki danışmanlık alabilir
 • Aile bilgilendirmesi yapabilir.
 • Olayı yaşayan kişiye ihtiyaç halinde destek çalışmaları planlanabilir ya da yönlendirme yapılabilir.
 1. EĞİTİM VE DESTEK

Öğrencileri etkin bir şekilde korumak amacıyla öğrencilerle çalışan bütün öğretmen ve çalışanlar uygun seviyede çocuk koruma farkındalığı eğitimi alırlar. ABC Okulları Çocuk Koruma Politikası İlkeleri eğitim öğretim yılı başında gözden geçirilerek gerekli durumlarda güncelleme yapılır. Okul toplumu içerisinde yer alan her birey, ihmal ve istismar konularında önleyici bilgilendirmeler ve danışmanlıklar alır.

ABC Okulları Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise okul türlerinden oluşur. Her okul türündeki öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak fiziksel ve psikolojik olarak çocukların kendilerini korumaları adına eğitim programlarına yaş grubuna uygun farkındalık oluşturacak eğitimler, seminerler ve içerikler eklenir.

 

 • Çocuk Koruma Ekibine ait olan her birey koruma konuları ile ilgili eğitimler alarak okul toplumu içerisinde yer alan her birey için farkındalık oluşturma çalışmaları yapar.
 • Okul toplumu içerisinde yer alan her birey ÇKP konusunda bilgi sahibidir ve sağlıklı ve güvenli bir öğrenme ortamının sürdürülebilmesine ne şekilde katkıda bulunabilecekleri hakkında bilgilendirilir.
 • Okul çalışanlarının işe alım sürecinden sorumlu idareciler ÇKP’de ifade edilen usullerin etkili bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamaya yönelik olarak eğitim alırlar.
 • Yeni işe alınan bütün okul çalışanlarının çocuk koruma eğitimine katılması ve Çocukların Korunmasına Dair Davranış Kuralları belgesini imzalamaları zorunludur.
 • Okulun Genel Müdürü, ÇKP’nin ve ÇKP’ye dair oluşturulan usüllerin hayata geçirilmesinde yardım almak üzere yerel makam ve kaynakları belirlemek ve bunlarla etkili ilişkiler kurup sürdürmekten sorumludur.
 • Çocuk Koruma Ekibi, okul toplumu içerisinde yer alan her bireye ÇKP hakkında ve sağlıklı ve güvenli bir öğrenme ortamını ve okul kültürünü desteklemekte kendilerine düşen görevlerle ilgili bilgi verir.
 1. GİZLİLİK

ABC Okulları Çocuk Koruma Ekibi, gizlilik ilkesine bağlı olarak çalışmalarını sürdürür. Özellikle öğrencilerin korunması konusunda gizlilik ilkesine sadık kalır ve öğrencisinin haklarını korur.

 • İhmal veya istismar durumu ile ilgili bir duyum alındığında ya da olaya tanıklık edildiğinde okul toplumu içerisinde yer alan hiçbir birey bu bilgiyi sır olarak saklayacağını söyleyemez. Olayla ilgili üçüncü bir şahsa bilgi veremez. Bu olay duyulduğu ya da görüldüğü takdirde ivedilikle okul yönetimi bilgisi dahilinde okul psikolojik danışman ve rehber öğretmenine bilgi verilir. Okul müdürü ve psikolojik danışman ve rehber öğretmen ulaşılamaz durumda ise çocuk koruma ekibinden bir üyeye bilgi verir.
 • Okul toplumu içerisinde yer alan bireyler, çocuk korumayla ilgili vakalar hakkında yalnızca gerekli olduğunda ve gerektiği kadar bilgilendirilir.

 

 1. OKUL YERLEŞKESİNİN BAŞKA KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMASI

Herhangi başka bir kurum tarafından okul tesisleri kullanılarak hizmet verildiğinde veya etkinlik düzenlendiğinde Okul Yönetim Kurulu söz konusu kurumun çocukların korunmasına ilişkin olarak uygun politika ve usuller doğrultusunda hareket etmekte oldukları konusunda teminat alırlar.

 1. POLİTİKANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

ÇKP’nin her yıl gözden geçirilmesi ve bunlarda yer alan bilgilerin ve iletişime geçilecek kişiler listesinin güncellenmesinden Okul Müdürleri sorumludur.

 1. TERMİNOLOJİ, TANIMLAMALAR VE EKLER

İhmal : Öğrencinin temel fiziksel veya psikolojik ihtiyaçlarının kendisinin sağlığına veya gelişimine ciddi şekilde zarar verme ihtimali bulunacak şekilde ısrarla karşılanmamasını ifade eder

 

İhmal Türleri Olası İhmal Göstergeleri
 

Fiziksel: Gerekli olan şekilde gıda veya barınma olanağı sağlamamak veya ihtiyaç olan bakımı vermemek. (Ebeveynin/velinin herhangi bir sebeple uzun süreli olarak evden uzak olması durumunda okulu konu hakkında bilgilendirmesi ve çocuğa bakım verecek olan kişinin iletişim bilgilerinin okula iletilmesi gerekir. )

 

Tıbbi: İhtiyaç duyulan tıbbi veya ruhsal tedaviyi sağlamamak.

 

Duygusal: Çocuğun duygusal ihtiyaçlarıyla ilgilenmemek; psikolojik destek sağlamamak ya da çocuğun alkol veya uyuşturucu kullanmasına göz yummak.

 

 

• Yetersiz özbakım/çocuğun karnının aç olması

 

•Velinin öğrencinin akademik performansıyla ilgilenmemesi

 

•Velilerin okuldan tekrar tekrar gönderilen iletilere cevap vermemesi

 

• Çocuğun eve gitmek istememesi

 

•Acil durumda veliye hiçbir şekilde ulaşılamaması

 

İstismar: Çocuğun sağlığını, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyen, yetişkin ya da çocuk üzerinde nüfuz sahibi kişi tarafından yapılan davranışlardır. İstismar konusunda öncelikli olarak belirleyici olan herhangi bir aile üyesi, öğretmen veya bir arkadaş gibi daha güçlü olan bir bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir ilişki formunun söz konusu olup olmamasıdır.

 

İstismar Türleri

 

Olası İstismar Göstergeleri
 

• Kazaya bağlı olmayan sebeplerle çocuğu fiziksel olarak yaralamak; cildini morartmak, yanığa veya şekil bozukluğuna sebep olmak,

 

• Çocuğun bedensel işlevlerinin fiziksel olarak zarar görmesine sebep olacak önemli bir risk yaratmak,

 

• Çocuğun fiziksel ve/veya zihinsel olarak çektiği acıyı görmezden gelecek şekilde aşırıya kaçan disiplin uygulamak,

 

• Yukarıda sayılanlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını engelleyecek makul adımları atmamak.

 

 

• Bedenin herhangi bir yerinde açıklanamayan çürük veya izler

• Farklı zamanlarda oluştuğu görülen çürükler (farklı renklerde)

•Kullanılan nesnenin şeklini belli eden zedelenmeler (elektrik kablosu, kemer, kemer tokası, masa tenisi raketi, el izi v.b.)

• Düzenli olarak öğrencinin okula gelmediği günlerden veya tatillerden sonra ortaya çıkan zedelenmeler

• Özellikle ayak altı, avuç içi, sırt ve kaba etlerde bulunan ve açıklanamayan yanıklar

• Elektrikli ocak, ütü veya sigara izi gösteren yanıklar

• Kollarda, bacaklarda, boyunda veya gövdede ip/urgan yanığı

• Öğrencinin yaptığı açıklamayla tutarlı olmayan zedelenmeler

• Belirli bir yerde biten suya daldırma/batırma yanıkları

• Açıklanamayan yaralanma, sıyrık ve kırıklar

 

Cinsel İstismar

 

Olası Cinsel İstismar Göstergeleri
• Cinsel istismar, Türk Ceza Kanununda veya okul politikasında tanımlanan şekliyle çocuğa karşı cinsel suç işlemeyi veya işlenmesine izin vermeyi veya çocuk bakımı ya da temizliği amaç dışında herhangi bir amaçla doğrudan veya kıyafet üzerinden çocuğun genital bölgesine, anüsüne veya göğüslerine kasıtlı olarak dokunmayı ifade eder.

 

• Cinsel istismar, özel ilgi gerektiren belirli bazı özellikleri olan bir çocuk istismarı türüdür. Fiziksel istismar çoğunlukla bir anlık stresin sonucunda ve önceden planlanmadan ortaya çıksa da cinsel istismar sonuçları daha sinsice olacak bir planlama yapılmasını gerektirir. “Hazırlık aşaması” adı verilen planlama süreci sonucunda mağdur genellikle suça teşebbüs edenin suçunu, sorumluluğunu, suçluluk hissini ve utancını kendi üstüne alır.

 

• Cinsel istismar vakaları diğer istismar türlerine kıyasla daha büyük gizlilik içinde hareket edilmesini gerektirdiğinden bu vakaların bildirilmesi daha zor olmaktadır. Mağdurlara çoğu zaman, bir nevi hazırlık aşamasından geçirilerek, istismarcılar tarafından cinsel faaliyetin sevginin bir türü olduğu öğretilir; dolayısıyla pek çok mağdur kendisini istismar eden bireyi sevme eğiliminde olurlar. Sevildikleri algısına sahip oldukları için de mutlu ve dengeli, hiç olumsuz semptom göstermeyen çocuklarmış izlenimi yaratabilirler.

 

• Yaşına uygun olmayacak cinsel bilgi, davranış veya dil kullanımı

• Kişilerarası sıradışı ilişkiler

• Çocukta zührevi hastalık

• Fiziksel travma veya oral, genital veya anal bölgelerde kanama

• Yürüme veya oturmada zorluk

• Okul ortamında kıyafet değiştirmeyi reddetme, tuvalete (alan olarak) girmek istememe

• Çocuğun herhangi bir özel şikayeti yokken evden kaçması

• Belirli biriyle yalnız kalmayı istememesi

• Küçük yaşta hamilelik

• Aşırı korumacı aile yapısı

 

 

Duygusal İstismar

 

Olası Duygusal İstismar Göstergeleri

 

• Psikolojik istismar olarak da adlandırılabilen duygusal istismar, çocuğun diğer bireyler ve kurumlar tarafından olumsuz etkileneceği tutum ve davranışlara maruz bırakılarak veya gereksinimi olan sevgi, ilgi ve bakımdan mahrum tutularak psikolojik hasara uğratılmasıdır. Genelde güç (hiyerarşik olarak) eşitsizliği yoluyla gerçekleştirilen psikolojik baskıyı da kapsamaktadır.

 

 

 

•Konuşma bozuklukları,

• Fiziksel gelişimde gecikmeler,

•Gelişim görevlerinde başarısızlıklar,

•Alışkanlıklarda bozukluklar (emme, ısırma, sallanma vb.)

•Davranım bozuklukları (Anti-sosyal, zarar veren vb.)

•Histeri, obsesyon, fobi vb. ruhsal sıkıntılar

•Davranışlarda aşırılıklar (Şikayet eden ve pasif veya ısrarcı ve agresif)

• Yaşına uygun olmayan davranışlar sergileme.

 

Siber İstismar: Olası Siber İstismar Göstergeleri

 

Bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla çocuğun duygusal, fiziksel, gelişimini olumsuz yönde etkileyen her türlü etkileşim içerisinde bulunması bu istismar türüne girer. Çevirim içi ortamlarda çocuğun nefret, baskılama, ısrarlı takip, taciz, zorbalık, şiddet içerikli ve pornografik görüntülere maruz kalarak duygusal, sosyal ve fiziksel gelişiminin bozulmasına sebep olunmasıdır.

 

• Ruhsal sıkıntılar

• Kendini önemsiz hissetme

• Online çalışmalara ilgisizlik

• Geceleri uykusuzluk çekmek

• Açıklanamayan karın ve baş ağrıları

• Okula gitmekte isteksizlik ve hasta numarası yapmak

• Online çalışmalarda aşırı kızgınlık göstermek yada bunalımlı hale bürünmek

 

 

Davranışsal göstergeler kendi başına ihmal veya istismarın varlığını göstermezler. Bunlar aile içi dinamikler gibi bazı diğer göstergelerle birlikte gözlemlendiğinde ihmal veya istismar yönlendirmesi yapılmasını gerektirebilir.

Açığa çıkarma şeması: Ciddi ve ikinci dereceden endişelerin ne şekilde yönetilmesi gerektiğini ve endişe ele alınırken kimlerin sürece dâhil edilmesini gerektiğini gösteren şema.

Ciddi Endişe: Potansiyel olarak yasal makamların sürece dahil olmasını gerektirebilecek veya yasal sonuçları olabilecek endişeleri ifade eder; öğrencinin fiziksel ve/veya akıl sağlığına zarar veren, bariz olan ve ölçüsüz istismar.

Çalışanlar: Çalışan terimi, sözleşme türünden bağımsız olarak ABC Okulları ile bireysel iş ilişkisi içinde çalışan herkesi kapsar. Yine bu terim tek seferlik veya uzun veya kısa dönemli olarak ücretsiz veya ücret karşılığında görev yapan bütün çalışanlar ve gönüllüler ile bütün danışman ve geçici sözleşmeli personeli de kapsar. Çalışanlar ifadesi hem Türk hem de yabancı çalışanları ifade eder, her ikisi için de geçerlidir.

Çocuk: 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (UNCRC) ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca on sekizinci doğum gününe henüz erişmemiş bireyler çocuk kabul edilmektedir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BM ÇHS): Dünya genelindeki tüm çocukların haklarını belirleyen uluslararası bir sözleşmedir. BM tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiş ve 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Çocuk Koruma: Çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumak.

Çocuk Koruma Ekibi: Okul içinden meslek uzmanlarından oluşan, Çocukların Korunmasına İlişkin Politikayı hayata geçirmekten sorumlu ekiptir. Ekipte Çocuk Koruma sorumlusu, rehber öğretmen, okul idaresinden en az bir üye ve uygun görülen sayıda öğretmen yer almalıdır.

Çocuk Koruma Yetkilisi: Okul tarafından okulun Çocuk Koruma Ekibini koordine etmek üzere atanan sorumlu kişidir. Bu kişi Çocukların Korunmasına İlişkin Politikanın hayata geçirilmesinde ekibe destek verir; Çocuk Koruma Ekibiyle Okul İdaresi arasında irtibat sağlar.

Haklı Gerekçe: Çocuk istismarı gerçekleştiği varsayımı yapılmasına olanak tanıyacak haklı ve meşru gerekçeyi ifade eder: soruşturma başlatmak amacıyla Açığa Çıkarma Şeması’nda anlatılan şekilde hareket edilir.

İkinci dereceden endişe: Öğrencinin fiziksel ve/veya akıl sağlığını korumak için yasal makamların sürece dahil olmasını veya önemli bir adım atılmasını gerektirmeyen endişeleri ifade eder.

Vaka Ekibi: Bildirim geldiğinde konuyu ele alan ekiptir. Ekip Okul Müdürü başkanlığında Çocuk Koruma Yetkilisi ve ilgili rehber öğretmenden oluşur.

 

E K L E R :

EK-1: Açığa Çıkarma Şeması

 1. Derece Vaka: Okul Müdürü konuyu ilgili kişilerle değerlendirir. Söz konusu durumla ilgili gerekli tedbirler alınır. Tüm süreç gizlilik ilkesine uyularak mutlaka belgelendirilir. İleride gerekirse konu referans alınır (İlgili olay Okul Müdürüne iletildiği anda hemen tutanak tutulmalı ve konu öğretmen, öğrenci, taşeron veya her kimi ilgilendiriyorsa savunmaları istenerek yazılı bildirim verilmeli. Savunma yazıları için 6 iş günü yanıt süresi belirtilmelidir.)
 2. Derece Vaka: Okul Müdürü konuyu vaka ekibine bildirir. Vaka ekibi söz konusu durumla ilgili eylem planı oluşturarak gerekli adımların atılmasını sağlar. Tüm süreç gizlilik ilkesine uyularak belgelendirilir. İleride gerekirse konu referans alınır. (İlgili olay Okul Müdürüne iletildiği anda hemen tutanak tutulmalı ve konu öğretmen, öğrenci, taşeron veya her kimi ilgilendiriyorsa savunmaları istenerek yazılı bildirim verilmeli. Savunma yazıları için 6 iş günü yanıt süresi belirtilmelidir.)
 3. Derece Vaka: Okul Müdürü konuyu vaka ekibine bildirir. Vaka ekibi söz konusu durumla ilgili eylem planı oluşturarak gerekli adımların atılmasını sağlayarak konuyu Cumhuriyet Başsavcılığına ve eş zamanlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bildirir. Tüm süreç gizlilik ilkesine uyularak belgelendirilir. İlgili olay Okul Müdürüne iletildiği anda hemen tutanak tutulmalı ve konu öğretmen, öğrenci, taşeron veya her kimi ilgilendiriyorsa savunmaları istenerek yazılı bildirim verilmeli. Savunma yazıları için 6 iş günü yanıt süresi belirtilmelidir.

 

Ek 2- Çocukların Korunmasına İlişkin Davranış Kuralları Sözleşmesi

Öğretmen ve A Grubu Personel Sözleşmesi

Özel Ankara ABC Okulları Çocukların Korunmasına İlişkin Davranış Kuralları Sözleşmesi

ABC Okulları Misyon cümlesi, adli sicil kayıt belgesi ve ABC Okulları Davranış Kuralları uyarınca, ABC öğrencilerine verdiğim hizmetler çerçevesinde; ABC Okulları Çocukların Korunmasına İlişkin Davranış Kuralları/Politika belgelerinde yer alan ilkelerin dışına çıkmayacağıma söz veriyorum. Bunun işe alınma ve işte kalmamın bir koşulu olduğunu kabul ediyorum.

 • Başkalarına karşı saygılı, sabırlı, dürüst, onurlu ve nazik olacağım.
 • Okul etkinliklerinde yöneticime haber vermeksizin öğrencilerle yalnız çalışmayacağım.
 • Öğrencilerle çalışırken eleştiri, rekabet ve kıyaslama unsurları yerine, olumlu ve destekleyici bir tavır benimseyeceğim.
 • Öğrencilerle ilişkilerimde kabul edilebilir fiziksel sınırlar dahilinde hareket edeceğim.
 • Öğrencilerle makul seviyede, tehlike içermeyen, cinsel içeriği olmayacak şekilde sözel iletişimde bulunacağım.
 • Çocuk/öğrenci istismarı şüphelerinin bildirilmesine ilişkin ABC Okulları okul politikasında yer alan, uyulması zorunlu bildirim kurallarına uygun hareket edeceğim.
 • Çocukların ve/veya gençlerin istismarına ilişkin konuların soruşturulmasına yönelik çalışmalarda tam iş birliği tavrı sergileyeceğim.
 • Herhangi bir çocuğa veya gence cinselliği çağrıştırabilecek veya başka açılardan uygunsuz olabilecek şekilde dokunmayacağım veya bu türden konuşmalar yapmayacağım.
 • Öğrencilere zarar verebilecek, onları küçük düşürebilecek, tehdit altında bırakacak veya aşağılayabilecek fiziksel veya duygusal istismar davranışlarında bulunmayacağım.
 • Öğrencilerle çalışırken veya öğrencilerin bulunduğu ortamlarda sigara içmeyeceğim, tütün ürünleri kullanmayacağım; alkol veya uyuşturucu bulundurmayacak, bunların etkisi altında bulunmayacağım.
 • Kendi çocuğum olmayan hiçbir öğrenciye okul idaresi tarafından yetkilendirilmediğim müddetçe ulaşım sağlamayacağım.
 • Öğrenci fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacağım.
 • Ebeveynlerinin veya yasal koruyucusunun izni olmaksızın herhangi bir öğrenciye hediye vermeyeceğim ve öğrencilerden hediye kabul etmeyeceğim.
 • Çok net bir şekilde okulla ilgili konularda olmadığı müddetçe mesajlaşma, e-posta, Facebook, Instagram, Whatsapp, SMS, Twitter ve benzeri elektronik veya sosyal medya uygulamaları aracılığıyla öğrencilerle özel konuşmalar yapmayacağım.
 • Öğrencilerin bulunduğu ortamlarda hiçbir koşulda küfür ve argo içeren konuşmalar yapmayacağım.

ABC Okullarının bir çalışanı olarak sabıka kaydımın sorgulanacağını biliyorum. Bu belgeyi imzalamamın daha önce çocuk istismarı teşkil edebilecek herhangi bir eyleme karışmamış veya bununla suçlanmamış olduğumu teyit etmem anlamına geldiğini; buna ek olarak yine buradaki imzamın işbu belgeyi okumuş olduğumu ve burada yer alan ilkelere uygun hareket edeceğimi teyit etmem anlamına geldiğini kabul ediyorum. Çocukların Korunmasına İlişkin Davranış kurallarına aykırı herhangi bir hareketimin veya işbu belgede yer alan herhangi bir davranışı yerine getirmememin ABC Okullarının bir çalışanı olarak derhal işime tazminatsız son verilmesini de içerebilecek şekilde disiplin yaptırımıyla sonuçlanabileceğini anlıyorum ve kabul ediyorum.

 

Adı- Soyadı: ______________________________İmza/Tarih: _______________________________

Ek 3- Çalışan Sözleşmesi

Özel Ankara ABC Okulları Çocukların Korunmasına İlişkin Davranış Kuralları Sözleşmesi

ABC Okullarının misyonunun yerine getirilmesi ve ABC Okulları Davranış Kuralları uyarınca, ABC Okulları öğrencilerine verdiğim hizmetler çerçevesinde; ABC Okulları Çocukların Korunmasına İlişkin Davranış Kuralları/Politika belgelerinde yer alan ilkelerin dışına çıkmayacağıma söz veriyorum. Bu ilkelerin dışına çıktığım anda ABC Okullarında çalışamayacağımın bilincindeyim. Buradaki çalışmam sırasında aşağıdaki belirtilen hususlara uygun davranacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.

 • Başkalarına karşı saygılı, sabırlı, dürüst, onurlu ve nazik olacağım.
 • Okul etkinliklerinde yöneticime haber vermeksizin öğrencilerle yalnız çalışmayacağım.
 • Öğrencilerle iletişim kurarken, rekabet ve kıyaslama unsurları yerine olumlu ve destekleyici bir tavır benimseyeceğim.
 • Öğrencilerle iletişimimde kabul edilebilir fiziksel sınırlar dahilinde hareket edeceğim.
 • Öğrencilerle makul seviyede, tehlike içermeyen, cinsel içeriği olmayacak şekilde sözel iletişimde bulunacağım.
 • Çocuk/öğrenci istismarı şüphelerinin bildirilmesine ABC Okulları politikasında yer alan, uyulması zorunlu bildirim kurallarına uygun hareket edeceğim.
 • Çocukların ve/veya gençlerin istismarına ilişkin konuların soruşturulmasına yönelik çalışmalarda tam iş birliği tavrı sergileyeceğim.
 • Herhangi bir çocuğa veya gence cinselliği çağrıştırabilecek veya başka açılardan uygunsuz olabilecek şekilde dokunmayacağım veya bu türden konuşmalar yapmayacağım.
 • Öğrencilere zarar verebilecek, onları küçük düşürebilecek, tehdit altında bırakacak veya aşağılayabilecek fiziksel veya duygusal istismar davranışlarında bulunmayacağım.
 • Öğrencilerle çalışırken veya öğrencilerin bulunduğu ortamlarda sigara içmeyeceğim, tütün ürünleri kullanmayacağım; alkol veya uyuşturucu bulundurmayacak, bunların etkisi altında bulunmayacağım.
 • Kendi çocuğum olmayan hiçbir öğrenciye okul idaresi tarafından yetkilendirilmediğim müddetçe ulaşım sağlamayacağım.
 • Ebeveynlerinin veya yasal koruyucusunun izni olmaksızın herhangi bir öğrenciye hediye vermeyeceğim ve öğrencilerden hediye kabul etmeyeceğim.
 • Çok net bir şekilde okulla ilgili konularda olmadığı müddetçe mesajlaşma, e-posta aracılığıyla öğrenciler ile özel konuşmalar yapmayacağım. Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, SMS, Instagram ve benzeri sosyal medya mecralarında öğrenciler ile iletişim halinde olmayacağım.
 • Öğrenci fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacağım.
 • Öğrencilerin bulunduğu ortamlarda hiçbir koşulda küfür ve argo içeren konuşmalar yapmayacağım. ABC Okullarının bir çalışanı olarak sabıka kaydımın sorgulanacağını biliyorum. Bu belgeyi imzalamamın daha önce çocuk istismarı teşkil edebilecek herhangi bir eyleme karışmamış veya bununla suçlanmamış olduğumu teyit etmem anlamına geldiğini; buna ek olarak yine buradaki imzamın işbu belgeyi okumuş olduğumu ve burada yer alan ilkelere uygun hareket edeceğimi teyit etmem anlamına geldiğini kabul ediyorum. ABC -Çocukların Korunmasına İlişkin Davranış kurallarına aykırı herhangi bir hareketimin veya işbu belgede yer alan herhangi bir davranışı yerine getirmememin Özel Ankara ABC Okulları bir çalışanı isem derhal işime tazminatsız son verilmesini ve/veya hizmet veren bir kişi isem bu hususa ilişkin sözleşmenin bildirimsiz ve tazminatsız derhal feshedilecek şekilde disiplin yaptırımıyla sonuçlanabileceğini anlıyorum ve kabul ediyorum.

Adı-Soyadı:___________________________İmza/Tarih:_______________________

 

Ek 4- 18 Yaş altı Stajyer Sözleşmesi

Özel Ankara ABC Okulları Çocukların Korunmasına İlişkin Davranış Kuralları Sözleşmesi

ABC Okulları Misyon cümlesi ve ABC Okulları Davranış Kuralları uyarınca aşağıda belirlenen ilkelerin ABC Okullarında öğrenim gören ve staj yapan bütün çocuk ve gençler için benimsenmiş olduğunu, ABC Okulları çalışanlarının bana karşı yükümlülüklerini ifade ettiği gibi aynı zamanda bu kurallara uymanın staja kabul edilme ve staj yapabilmemin şartı olduğunu kabul ediyorum.

 • Başkalarına karşı saygılı, sabırlı, dürüst, onurlu ve nazik olacağım.
 • Okul etkinliklerinde yöneticime haber vermeksizin öğrencilerle yalnız çalışmayacağım.
 • Öğrencilerle çalışırken eleştiri, rekabet ve kıyaslama unsurları yerine olumlu ve destekleyici bir tavır benimseyeceğim.
 • Öğrencilerle ilişkilerimde kabul edilebilir fiziksel sınırlar dahilinde hareket edeceğim.
 • Öğrenci fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacağım.
 • Öğrencilerle tehlike içermeyen, cinsel içeriği olmayacak şekilde sözel iletişimde bulunacağım.
 • ABC Okullarında staj yaptığım süre içerisinde ben dahil herhangi bir çocuğun bu kurallara aykırı bir muameleye maruz kalması durumunda bunu derhal yöneticime bildireceğim.
 • Herhangi bir çocuğa veya gence cinselliği çağrıştırabilecek veya başka açılardan uygunsuz olabilecek şekilde dokunmayacağım veya bu türden konuşmalar yapmayacağım.
 • Öğrencilere zarar verebilecek, onları küçük düşürebilecek, tehdit altında bırakacak veya aşağılayabilecek fiziksel veya duygusal istismar davranışlarında bulunmayacağım.
 • Öğrencilerle çalışırken veya öğrencilerin bulunduğu ortamlarda sigara içmeyeceğim, tütün ürünleri kullanmayacağım; alkol veya uyuşturucu bulundurmayacak, bunların etkisi altında bulunmayacağım.
 • Hiçbir öğrenciye okul idaresi tarafından yetkilendirilmediğim müddetçe ulaşım sağlamayacağım.
 • Ebeveynlerinin veya yasal koruyucusunun izni olmaksızın herhangi bir öğrenciye hediye vermeyeceğim ve öğrencilerden hediye kabul etmeyeceğim.
 • Çok net bir şekilde okulla ilgili konularda olmadığı müddetçe mesajlaşma, e-posta, Facebook, Twitter ve benzeri elektronik veya sosyal medya uygulamaları aracılığıyla öğrencilerle özel konuşmalar yapmayacağım.
 • Öğrencilerin bulunduğu ortamlarda hiçbir koşulda küfür ve argo içeren konuşmalar yapmayacağım.

Özel Ankara ABC Okullarının bir çalışanı olarak sabıka kaydımın sorgulanacağını biliyorum. Bu belgeyi imzalayarak işbu belgeyi okumuş olduğumu ve burada yer alan ilkelere uygun hareket edeceğimi teyit etmem anlamına geldiğini kabul ediyorum. ABC Okulları Çocukların Korunmasına İlişkin Davranış kurallarına aykırı herhangi bir hareketimin veya işbu belgede yer alan herhangi bir davranışı yerine getirmememin ABC Okullarının bir stajyeri olarak derhal stajıma son verilmesi ile sonuçlanabileceğini anlıyorum ve kabul ediyorum.

Adı-Soyadı:__________________________İmza/Tarih:___________________________________

 

Ek-5- CIS Çocukların Korunmasına İlişkin Standartlar

Alan Standart
A4 Okul, BM Çocuk Hakları Bildirgesi’nde yer alan değerlere bağlıdır.
B8 Okulun işleyişini istikrara ve netliğe kavuşturmak amacıyla uygulanan, net bir şekilde formüle edilmiş ve kaleme alınmış politika ve uygulamalar mevcuttur.
C5 Müfredatta bir takım engeller sunulmuştur; öğrencilerin akademik, toplumsal, fiziksel ve duygusal ihtiyaçları müfredat tarafından desteklenmektedir. Öğrenci gelişimiyle ilgili beceri özellik ve yetenekleri müfredatça teşvik edilmektedir.
E2 Okul, okuldaki öğrencilerin refahını korumaya ve teşvik etmeye yönelik etkili yazılı politika belgeleri hazırlamış ve bunları hayata geçirmiştir.
E3 Sağlık ve güvenlik standartları yazılı politikalar ve etkili prosedürler aracılığıyla desteklenmektedir. Bunlar mümkün olan durumlarda yerel mevzuat gerekliliklerinin de ötesine geçebilmektedir.
E5 Okul öğrencilerin refahını ve mutluluğunu desteklemek ve öğrenme fırsatlarına erişimi güçlendirmek amacıyla sağlık hizmeti ve sağlık eğitimi vermektedir.
E6 Risk değerlendirmesini de içerecek şekilde etkili ve yazılı politika ve prosedürler mevcuttur; bunlar öğrencilerin okul dışında yapılan etkinliklerde sağlık ve güvenliğini desteklemek amacını taşırlar.
G1 Okul, misyonunu yerine getirmesine, müfredatı tam olarak sunabilmesine ve okuldaki öğrenci ve yetişkinlerin sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortamda bulunabilmelerine yönelik barınma olanakları, tesisler, binalar, hizmetler ve ekipman sunar.
G3 Okul misyonunu ve sunulan eğitim programlarını desteklemek için gerekli olan yardımcı hizmetleri sunmak ve bu hizmetlerin kabul edilebilir güvenlik, verimlilik ve rahatlık standartlarına uygun olmasını sağlamaktadır.
H1 Etkili iletişim aracılığıyla üretken bir ev-okul ortaklığı ve olumlu bir öğrenme topluluğunun varlığı teşvik edilmelidir.

 

KAYNAKÇA:

 • Association of International Schools in Africa – Child Protection Handbook(AISA)
 • British Council Çocukların Korunması El Kitabı
 • Darkness to Light, 2014
 • Child Protection in Schools – A Four-Part Solution
 • CIS Çocukların Korunmasına İlişkin Standartlar
 • International Task Force on Child Protection
 • Child Protection Policies and Procedures Tool Kit
 • Creating a Safe School – A Guide to Writing A Child Protection Policy
 • Child Protection Policy – EuroChild
 • The United Nations Convention on the Rights of the Child
 • Becoming A Safe Organization for Children
 • Bridge House College – Child Protection Policy
 • Unofficial Summary of the United Nations Convention on the Rights of the Child by Amnesty International
 • UN Child Protection Policy
 • ACI Schools Child Protection Policy

http://www.amnestyusa.org/convention-on-the-rights-of-the-child/unofficial-summary

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

https://www.sevuskudar.k12.tr/icerik/cocuk-koruma-politikasi/159/

https://koruncuk.org/files/koruncuk%20cocuk%20koruma%20politikasi-converted.pdf

https://www.britishcouncil.org.tr/sites/default/files/turkish_version_child_protection_policy.pdf

https://www.acev.org/wp-content/uploads/2021/02/Ek-2-CKOA_Cocuk-Koruma-Politika-Belgesi.pdf

https://www.ABC.k12.tr/Icerik/rehberlik-ve-psikolojik-danismanlik/440/