Menü
ABC OKULLARI

ÖZEL ANKARA ABC OKULLARI

IB PYP IB DP VELİ/ÖĞRENCİ İSTEK VE ÖNERİ PROSEDÜRÜ

Amaç

Bir IB Dünya Okulu olarak Özel Ankara ABC Anaokulu, İlkokulu ve Özel Ankara ABC Anadolu lisesi, aileleri ve öğrencileri okulda sunulan Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP, IB DP) hakkında düzenli olarak bilgilendirir. Okul, okul düzeyinde IB PYP ve IB DP karar alma süreçlerinde öğrenme topluluğu paydaşlarına danışmayı, onları bilgilendirmeyi ve katılımını sağlamaya kararlıdır. Akademik dürüstlük, öğretim kaynakları, öğretim yöntemleri, disiplin cezaları veya IB Programları (PYP/DP) ve/veya ilgili politikalarla ilgili diğer kararlarla ilgili olarak velilerden, vasilerden veya öğrencilerden gelen her türlü istek/endişe veya soru aşağıdaki prosedüre uygun olarak işleme alınacaktır.

Kapsam

Herhangi bir okul paydaşı endişelerini veya isteklerini dile getirebilir. Ancak bu prosedürün öncelikli olarak aileler ve öğrenciler tarafından kullanılması beklenmektedir. Bu belgede kullanılan ‘ebeveyn/vasi/öğrenci’ terimi, okulda PYP/DP ile ilgili endişesini veya önerisini dile getiren herhangi bir kişiyi ifade eder. Bu belge prosedürün ana hatlarını çizmektedir.

Tanımlar

  • endişe: güvence aranan bir konu hakkında soru veya endişe veya şüphe ifadesi olarak tanımlanır.
  • resmi istek: Okul tarafından alınan önlemler veya eylem eksikliği hakkında yazılı bir memnuniyetsizlik beyanı olarak tanımlanır.

Endişe ve İsteklere İlişkin Prosedürler

Hem resmi olmayan kaygılara hem de resmi isteklere ilişkin prosedürler aşağıda açıklanmıştır. Etkili ve zamanında çözüm için endişeler ve istekler, söz konusu sorundan sonraki bir hafta içinde dile getirilmelidir.

Gayri Resmi İstek Prosedürü

Endişeleri ve istekleri olan bireylerin konuyu mümkün olan en kısa sürede ilgili kişiyle görüşmeleri teşvik edilir.

  • IB PYP/DP sınıf içeriğiyle ilgili bir endişe ve istekleri (örn. çalışma konuları, öğrenci soruları, ödevler vb.) öncelikle ders öğretmenine yöneltilmelidir.
  • Okuldaki genel IB PYP/DP uygulamasıyla ilgili bir endişe ve istek, PYP/DP koordinatörü veya okul müdürüyle paylaşılabilir.

Bir veli/vasi/öğrenci resmi olmayan endişesini ya da isteğini doğrudan bir öğretmene, PYP koordinatörüne ve/veya okul müdürüne bildirebilir. Gayri resmi endişeler ve istekler sözlü ya da yazılı ( K12 NET Platformu ya da mail yoluyla) olarak dile getirilebilir. Bu aşamada ebeveyn/vasi/öğrenci bilgi istiyor, bir durumu açıklıyor veya resmi bir istekte bulunup bulunmayacağına karar veriyor olabilir. Bu aşamada amaç, paydaşların IB PYP/DP’nin doğasına ilişkin anlayışını desteklemek ve endişeleri açık ve saygılı diyalog yoluyla çözmektir.

Öğrenciler endişelerini ve isteklerini öncelikle okul danışmanıyla görüşmeyi seçebilirler. Okul danışmanı, öğrencinin öğretmene, müdüre veya IB PYP/DP koordinatörüne çözüm aramak için yaklaşmasını destekleyecektir. Personelin, gayri resmi ebeveyn/vasi/öğrenci kaygısıyla ilgili konuşmaları, aranan bilgileri, sağlanan açıklamaları ve üzerinde mutabakata varılan çözümleri not ederek belgelemesi teşvik edilir. E-posta ve/veya yazılı görüşme notları resmi olmayan kaygılar için uygun belgelerdir. Gayri resmi sorunu ele alan personel, okul yılının geri kalanına ilişkin belgeleri sunacaktır.

Resmi İstek Prosedürü

Gayri resmi bir endişe ya da istek çözülmez ya da uzlaşma sağlanamazsa, ebeveyn/vasi/öğrenci resmi bir başvuruda bulunmayı seçebilir. Resmi öneri prosedürünün adımları aşağıdaki gibidir.

  1. IB PYP/DP resmi istek formunu (EK-1) doldurun ve sorunun ayrıntılarını ve bu sorunu çözmeye yönelik çabaları belirtin.
  2. Doldurulmuş resmi istek formunu Okul müdürünün dikkatine e-postayla ya da K12 NET platformundan gönderin.
  3. Okul Müdürü (veya görevlendirilen kişi) resmi isteği inceleyecek ve ilgili kişilerle görüşecektir. PYP/DP koordinatörü ilgili PYP/DP gerekliliklerini ve yönergelerini açıklayacaktır. İlgili öğretmenlerin bakış açılarını paylaşmaları istenecektir. Ek bilgi için veli/vasi/öğrenci ile iletişime geçilebilir.
  4. Resmi istek incelemesinin sonuçları, eğer varsa hangi işlemin yapılacağı da dâhil olmak üzere, ebeveyne/vasiye/öğrenciye yazılı olarak (e-posta veya K12 NET ekran mesajı) iletilecektir.
  5. Resmi istek incelemesi ve sonucuna ilişkin belgeler saklı okul müdürlüğünde saklı tutulacaktır.
  6. Ebeveyn/vasi/öğrenci resmi istek incelemesinin sonucundan memnun değilse, Koordinatör müdür ile iletişime geçebilirler.

 

Endişe ve Öneri Prosedürü İncelemesi:

Endişe ve istek prosedürü her iki yılda bir eğitim-öğretim yılının başında Ağustos seminer döneminde program değerlendirmesine hazırlık amacıyla gözden geçirilir. İnceleme süresi boyunca IBO program belgelerindeki güncellemeler gözden geçirilir ve tüm paydaşlar geri bildirimde bulunmaya davet edilir. Pedagojik liderlik ekibi hem girdileri dikkate alır hem de prosedürü uygun şekilde revize eder. Öğrenciler, ebeveynler, personel ve diğer topluluk üyeleri için sürekli farkındalığı teşvik etmek amacıyla politika her sene başında ilgili toplantılarda vurgulanır. Endişe ve istek prosedürüne dijital olarak okulun web sitesinden ve basılı olarak okul kütüphanesinden erişilebilir.

EK-1: ÖZEL ANKARA ABC OKULLARI İSTEK PROSEDÜRÜ EK-1