ABC OKULLARINDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

GENEL

AB ülkelerindeki mevcut uygulamaya paralel olarak, ABC Okullarında yabancı dil öğretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce belirlenen eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nı (The Common European Framework of Reference for Languages) oluşturmuştur. Okulumuzda yabancı dil öğretimi bu çerçeve programa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.
Nitelikli ve başarılı bir yaşam için yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmiş olması gerekir. İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci dersi öğrenirken keyif almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmeli ve kullanabilmelidir. Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda dile maruz kalmayı artıracak yoğun interaktif çalışmalar içerir.

İlkokul ve Ortaokulda İngilizce ders programları Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yürütülür.

ÖĞRETME METODOLOJİSİ

Dilin sınıf, okul ve ev ortamında yaşatılması modelinin bölümleri olan yaparak, sunum yaparak, yaşayarak  öğrenme metotları, Proje Tabanlı Öğrenim(Project Based Learning), Görev Tabanlı Öğrenim (Task Based Learning) öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama), aile işbirliği ve disiplinler arası yaklaşım (Interdisciplinary Approach and CLIL) uygulanan müfredatla örtüşen proje ve aktivitelerle uygulanmaktadır.
 ‘’İletişimsel Yaklaşım’’ (Communicative Language Teaching, CLT) başta olmak üzere kullanılan öğretme metodları hemfikir olma/olmama, soru sorma, şikayet etme, özür dileme, kritik düşünme ve problem çözme, teklifte bulunma, sosyalleşme, insanları yerleri ve şeyleri betimleme, öğüt alma/verme, fikir beyan etme, kişisel özelliklerinden bahsetme gibi dilin fonksiyonel işlevlerini geliştirmeye yöneliktir.
Her öğrencinin farklı öğrenme şekli olduğu düşüncesi ile sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin görsel, işitsel olmasına ve öğrencinin öğretilenleri hayata geçirebilmesine önem vermekteyiz. Temel ilkemiz çerçevesinde İngilizce eğitiminde, tüm dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrencilerimizin ilgisini çekmek ve sevdirmeye yönelik kullanılır.

Beklentiler, mevcut kaynaklar, öğrencilerin yaş ve dil seviyeleri, ders hedefleri gibi değişkenler dikkate alınarak ders öğretme metodu farklılıklar göstermektedir.

 

YABANCI DİL EĞİTİMİ

ANAOKULU

İNGİLİZCE

İlkemiz ‘‘Öğreniyorum Kullanıyorum’’

GENEL

Okul öncesi yaşlarda İngilizce eğitiminde edinilen bilginin daha kalıcı olması, öğrenme isteğinin fazla oluşu, hata yapma korkusunun olmaması, gırtlak yapısının müsait olması ve beyin gelişiminin uygun olması gibi sebeplerden dolayı anaokulumuzda yabancı dil eğitimine önem verilmekte ve yoğun bir İngilizce programı uygulanmaktadır.

Anaokulunda İngilizce ders programları Türk ve Yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yürütülür.

GERÇEK ZAMANLI (REAL TIME) İNGİLİZCE EĞİTİMİ

İngilizce derslerinin Sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeninin aynı anda sınıfta olması ve belirli bir işbirliği içinde derslerin birlikte yapılması esasına dayanır. Dil edinimi küçük yaşta kazanılan bir yetidir. Çocukların 3-6 yaş dönemi özellikleri göz önüne alındığında erken yaşta alınan yabancı dil eğitimi kalıcılık, kullanmaya eğilim ve kolay öğrenim açılarından daha etkilidir. Bir yabancı dil ne kadar erken yaşta öğrenilirse, dile maruz kalınan süre artacağından algılama ve dili kullanmadaki beceri o ölçüde fazla olacaktır.

GERÇEK ZAMANLI İNGİLİZCE EĞİTİM NASIL UYGULANIR

Yoğun İngilizce programı küçük yaş gruplarının en çok ilgisini çeken Story Telling Öykülendirme çalışmaları temeline dayanır. Dil öğretimi kapsamında etkinlik içeriği önceden belirlenen diğer branş derslerinde İngilizce öğretmeni ile sınıf öğretmeni derslere birlikte katılım gösterirler. Branş derslerinin ilk bölümünde öğrenciler o günün konusuna, hikâyesine, aktivitesine sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanır. Daha sonra İngilizce öğretmenimiz hikâye anlatımını veya aktivitelerini İngilizce olarak uygular, anlatır, yaptırır veya kullandırır. Dersin son bölümünde ise sınıf öğretmeni dersi geri alarak, neler öğrenildiğini özetleyip dersini tamamlar.

HEDEFLERİMİZ

Anaokulu İngilizce programımızın temel amacı öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerine dair farkındalık yaratmak, bu dili öğrenmeye karşı merak ve empati oluşturmak ve aktiviteler yoluyla kendilerini rahat hissedecekleri bir ortamda İngilizce ifade becerilerini geliştirmektir.

Öğrencimizin dil öğrenirken keyif alarak yapmasını sağlamak, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını göstermek ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmesini sağlamaktır.

 

ÖĞRETME METODOLOJİSİ

Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimi ve duyduğunu anlamayı artırmayı amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan keyif alacak ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak ve maruz bırakılarak bilgilerini pekiştireceklerdir.

Metodolojinin diğer bir temel parçası tekrarlı işitmedir. Kavrayış gerektirmeyen tekrarlı işitmeyi kullanmak çocuğun İngilizce öğrenmesine yardımcı olan temel bir araçtır. Kelime haznesi, dil bilgisi, şarkılar tekrarlı işitmeyle öğretilir.

 

Oyun içerikli farklı türden etkinlikler öğrencinin dil kullanımına aktif katılımını sağlar; atölye çalışmaları yaparak farklı alanlarda da öğrendikleri yabancı dili kullanabileceklerini görürler. Drama, TPR (Total Physical Response), müzik, kukla ve gerçek nesneler dili etkin olarak kullanmada en çok yararlanılan yöntem ve eğitim materyalleri arasındadır. Görsel ve işitsel araçlar, günlük konuşma etkinlikleri, koşma, yürüme, zıplama eşliğinde söylenen şarkı, tekerleme ve oynanan oyunlar öğrendiklerini pekiştirmede büyük rol oynar.


Yabancı dil etkinlikleri planlanırken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önünde tutularak el işi ve resim çalışmaları, müzik ve hareket içeren çalışmalar, bilgisayar destekli etkinlikler, drama, kahvaltı, öğle yemeği etkinlikleri, hikâye kitapları ve projeler kullanılarak farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşmak hedeflenmiştir.

Branş dersleri ile desteklenen İngilizce programımızda öğrencilerimize yabancı dili gerçek zamanlı ortamlarda duyma, kullanma ve yaşayarak öğrenme fırsatları yaratmaya çalışmaktayız. Sınıf ortamında ve yemek yerken öğretilmeye çalışılan ‘’afiyet olsun’’ cümlesi ele alındığında; zihinde kalıcılık ve kullanmaya yönelik istek yaratma açılarından gerçek zamanlı kullanma/kullandırma ve öğretme bilincinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

ANAOKULU İNGİLİZCE DERS SAATLERİ

Dilin sınıf ve okul ortamında yaşatılması adına yaparak yaşayarak öğrenme metotları, öykülendirme, dil oyunları, yaratıcı drama ve projelerden oluşacak şekilde anaokulumuzda haftada;

Sınıf

Ana ders saati

 

Gerçek Zamanlı İngilizce

Toplam

 

3 yaş

7

5

12

4 yaş

8

8

16

Hazırlık

10

10

20