ÖZEL ABC OKULLARI ANAOKUL VE İLKOKUL DİL POLİTİKASI

(2019-2020)


İÇİNDEKİLER
1. Giriş 
1.1. Dil Gelişimi ve Dilin Önemi
2. Dil Politikasının Amacı
2.1. Dil Politikasının Gelişim Süreci
2.2. Dil Hakkında Temel Görüşler
2.3. IB İlk Yıllar Programı ve Dil Felsefesi 
3. Dil Öğretiminde Kullanılan Temel Yaklaşım, Yöntemler ve Uygulama Örnekleri
3.1. Dil Öğrenimini Kolaylaştıran Yöntem ve Teknikler
3.2. Dil Öğreniminin Okulda ve Evde Desteklenmesi için Stratejiler
3.3. Öğretmenlerin Dil Öğretim Yöntemlerini Destekleyen Stratejileri
3.4. Araştırma-Sorgulama Temelli Dil Eğitimi
3.5. Edebiyat içerikli Dil Eğitimi
4. Dilin Sınıf Dışına Çıkartılması için Uygulanan Yöntemler ve Uygulama Örnekleri
5. Dilin Değerlendirilmesi
5.1. Okul öncesi dönemi öğrenenlerinin değerlendirmesi
5.2. İlk Okul Dönemi Değerlendirmesi
5.3. Geri ve İleri Bildirim
5.4. Öğrenme hakkında rapor verme
6. Dil Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişim Süreci

1. Giriş 

1.1. Dil Gelişimi ve Dilin Önemi

Dil gelişimi insanların temel ihtiyacı olan iletişimin merkezinde yer almaktadır. Bu bağlamda düşünme, anlama ve açıklama becerilerimiz büyük ölçüde dil gelişimine bağlıdır. Dil sosyal olarak oluşur ve insanlar arası sosyal etkileşimlerden ve bunların sıklığından etkilenir. Bu nedenle, dilin anlamlı iletişim ortamının oluşmasında yadsınamaz bir rolü vardır ve öğrencilere onların kavramsal gelişimlerini ve eleştirel düşünce becerilerini destekleyecek zengin bir ortam sunar. Öğrencinin, uygulanacak doğru yöntem ve tekniklerle, sınıf içi ve dışının öğrenim sürecine aktif olarak katılımının sağlanmasıyla, sosyal ve akademik olarak kendisini en üst düzeyde anlatabilir hale gelmesi hedeflenmektedir.


2. Dil Politikasının Amacı

2.1. Dil Politikasının Gelişim Süreci

Özel ABC Okulları dil politikası, Uluslararası Bakalorya Eğitim Programının temel kavramları arasında olan kültürlerarası farkındalık, farklı kültürlere ve dillere değer verilmesi hususları göz önünde bulundurularak, öncelikle anadilimiz olan Türkçe’nin gereken önem verilerek öğrenilmesi ve öğretilmesi, daha sonra da ek dil olarak öğretilen ve öğrenilen İngilizce’nin iletişim aracı olarak doğal yöntemlerle ve gerçek ortamlarda edindirilmesi gerektiği anlayışıyla geliştirilmiştir. 

2.2. Dil ve Dil Eğitimi Hakkında Temel Görüşler

Ulusal ve uluslararası kimlik gelişimi, çok kültürlülük ve küreyel bakış açısının öğrenen topluluğunda yerleşmesi, geçmişten günümüze kendi kültürel değerlerimiz ve tüm Dünyadaki değerlerin içselleştirilebilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi amacı doğrultusunda hem ana dilimiz olan Türkçe’nin hem de ek dil olarak öğretilen İngilizce’nin önemli bir rol sahibi olduğu ve en iyi şekilde kullanılması gerektiği inancına sahibiz. 
Öğrencilerin kendilerini yaratıcı bir şekilde güvenle ifade etmeleri için dili yazılı ve sözlü olarak gerçek bağlamda kullanmaları teşvik edilir. Tüm Uluslararası Bakalorya öğrencileri, daha iyi ve daha barışçıl bir dünya yaratmadaki rollerinin farkında olan yaşam boyu öğrenciler olmak için Öğrenci Profilini somutlaştırma konusunda teşvik edilir. Tüm sınıflarda öğrenciler, çeşitli şekillerde ve çeşitli amaçlarla otantik nesneler ve ortamlar aracılığıyla okur, konuşur, yazar ve dinler. IB müfredat çerçevelerinin sorgulamaya dayalı yaklaşımını kullanarak, öğrenciler dili keşfetmekte ve çok dilli bir dünyada iletişim kurmaktadırlar. 

2.3. IB İlk Yıllar Programı ve Dil Felsefesi 

IB İlk Yıllar Programı (PYP) özellikle dil öğretmenlerinin öğrencilerin önceki deneyimlerine, ihtiyaçlarına ve ilgilerini dikkate alarak program oluşturmasına odaklanır. Önceden belirlenmiş, kuralcı modellerle dil öğretimi, dil gelişiminde beklenen sonuçları vermemektedir. Dil becerileri edinimini parçalayarak izole edilmiş beceriler seti olarak öğretmek, bir öğrenme ortamı yaratmak yerine dil öğrenenler için kesinlikle zorluk oluşturacaktır. bir dili anlamlı bir otantik bağlamda öğretmek ve öğrenmek, öğrenime katılma fırsatları sağlayarak dil öğrenenlerin ihtiyaçlarını karşılar. Tüm bu ilk yıllar felsefesi ile kurumumuzun dil politikası örtüşmektedir. Bu doğrultuda, hayat boyu öğrenmeyi amaç haline getirmiş, eleştirel düşünce yapısına sahip, dönüşümlü düşünebilen, araştırma ve sorgulamaya henüz anaokulu yaşında başlayan, kültürlerarası farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda dil öğreniminin önemi daha fazla ortaya çıkıyor. Bu bilinçle, öğrencilerimizin, dil sınıflarında aktif okumaları, dinlemeleri, düşünmeleri, eleştirmeleri, araştırmaları, sunum yapmaları, projeler hazırlamaları, okul genelinde yapılan dil etkinliklerine aktif katılımları ve sınıf dışında da verilen sorumluluklarla dil öğrenimini gerçek hayata aktarmaları sağlanmaktadır. 

3.     Dil Öğretiminde Kullanılan Temel Yaklaşımlar, Yöntemler ve Uygulama Örnekleri

Bütüncül Fiziksel Tepki Yöntemi, İçerik ve Dil ile Bütünleşik Öğrenme ve İletişimsel Dil Öğretimi üç temel dil öğretim yöntemi olarak kabul edilir ve uygulanır. Bu yöntemleri dil öğretme felsefemizin bir parçası olarak kabul etmemizin asıl amacı, doğal bir süreçte Türkçe edinirken ek bir dili de uluslararası bağlamdaki gücümüzü arttırmak ve öğrencilerimizin 21. YY gereklilikleri ve IB felsefesi kapsamında gelişmeleri amacıyla benzer yöntem ve tekniklerle öğretmemiz gerektiği düşüncesidir.

3.1. Dil Öğrenimini kolaylaştıran yöntem ve teknikler:

Dilin okul dışında ev ve aile içinde de etkin olarak kullanılmasının sağlandığı takdirde
Öğrenmenin gerçekleşmesi için önceki dil becerileri aktif olarak kullanıldığında
Sorgulama ünitelerinin planlanmasında dil bilgisinin aktif kullanımı sağlayacak aktivitelerin dahil edilmesi durumunda dil öğrenimin kolaylaştığı bilinmektedir.

3.2. Dil Öğreniminin okulda ve evde desteklenmesi için Stratejiler 

Yeni öğrenilen dilin içselleştirilmesi için öğrenme desteği sağlanması önerilmektedir. Bir öğrenci okurken yöneltilen soru hatırlatmaları, hikaye dizimindeki resimli hatırlatmalar ya da araştırma yapmak için evde ve aile içindeki dilin kullanımının tümü öğrenme desteği örneği olarak IB kaynaklarında sunulmaktadır. IB PYP tarafından önerilen ve uygulamaya geçirdiğimiz diğer stratejiler: görsel ve uygulamalı yardımcı öğeler (teknoloji dahil), öğretmen dili ve soruları, grafik düzenleyiciler, demonstrasyonlar, canlandırmalar, küçük, yapılandırılmış ortaklaşa gruplar, öğrenmeyi adımlara bölmek, yüksek sesle düşünerek modelleme yapma, öğretim öncesi kelime haznesi, diller ötesi stratejiler.

3.3. Öğretmenlerin Dil Öğretim Yöntemlerini Destekleyen Stratejileri 

Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi için; 
Düşünme dilini modeller ve düşünme sürecini pekiştirirler.
Açık uçlu sorular sorarlar.
Yeterince düşünme zamanı verirler.
Bir dizi “görünür düşünme” tekniğini uygular ve modellerler.
Öğrencilerden araştırma-sorgulamaları sırasında kullanılan kaynakların değerini ve sınırlamalarını tartışmalarını ve üzerinde dönüşümlü düşünmelerini isterler.
•       Araştırma-sorgulamadan önce, sırasında ve sonrasında olacak şekilde öğrenmenin tüm aşamaları için dönüşümlü düşünme süresi tanırlar.
Dönüşümlü düşünme için bir dizi vasıta tanıtır ve dönüşümlü düşünme faaliyetlerinin duyarlı ve çeşitli olmasını sağlarlar.
Mevcut yetkinliklerin üzerinde dönüşümlü düşünür ve öğrenme hedeflerini ortaklaşa geliştirirler.
Araştırma Becerilerinin Geliştirilmesi İçin; 
Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirebilecekleri, uygulayabilecekleri ve üzerinde dönüşümlü düşünebilecekleri disiplinlerüstü ve derse özgü sorgulamalar planlarlar.
Tüm aşamaların kayıt altına alınabilmesi için öğrencilerin araştırmalarını düzenlemek üzere bir dizi vasıta sunarlar.
Öğrencilerle paylaşılan malzemeler ve fikirler için uygun alıntılar ve atıflar sunarak akademik dürüstlüğü modellerler.
•       Örneğin, öğrencilerin araştırma becerileri oluşturmaları ve güvenilir bilgi kaynaklarını belirlemeyi öğrenmeleri için kendilerine yardımcı olmak üzere kütüphaneci ve teknoloji uzmanlarıyla işbirliği yaparlar.
İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi İçin;
Anlamlı bağlamlarda bu becerilerin pratiğini yapmak ve uygulamak için öğrencilere sunulacak fırsatları planlarlar.
İletişim etkinliklerini planlamak ve hazırlamak için öğrencilere zaman tanırlar.
Paylaşılan fikirlerden doğan potansiyel zorluklar ve fırsatları göz önünde bulundurmaları için öğrencileri teşvik ederler.
Fiziksel belirtileri teşvik ederler.
Değişik dilleri kullanarak iletişimi teşvik ederler.
Açık uçlu sorular sorarlar.
Düşünmeyi, bilmenin önüne koyarlar.
Resmi olmayan sohbetler ederler.
Öğrencileri çeşitli bakış açılarını ve yöntemleri keşfetmeye teşvik ederler.

3.4. Araştırma-Sorgulama Temelli Dil Eğitimi

Araştırma-sorgulamanın yöntem olarak benimsendiği bir dil sınıfında, dil kullanımı tüm gruba öğretmen dahil keyif verir. Edebiyat, drama, hikaye yazma, teknoloji ve tartışma gibi çeşitli yöntemlerin kullanılması sayesinde birden çok dille ilgilenip, dili aktif kullanma fırsatına sahiptirler.
IB PYP kaynaklarında belirtildiği üzere araştırma-sorgulama temelli bir dil eğitimi sayesinde öğrenciler gördükleri ve işittikleri şeylerden anlamlar çıkarmaya çalışırlar; başkalarına yanıtlar verirken de dille ilgili hipotezlerini sınarlar. Aldıkları yanıtlardan öğrenciler dille ve dilin işleyişiyle ilgili yeni anlayışlar geliştirirler. Öğretmenler ve öğrencilerin etkileşimde bulunduğu öğrenme topluluğundaki diğer kişiler, bu süreçte yorumlar yapar, söylenenleri başka şekillerde yeniden ifade ederler, sorular sorar ve örnek olurlar. Bu, öğrencilerin geliştirdiği bilginin, becerilerin ve anlayışların ötesine geçer; dil ve öğrenmeyle ilgili değerlerin özümsenmesi, bu sürecin doğasında vardır.

3.5. Edebiyat içerikli Dil Eğitimi

Dil öğreniminin bağlam içerisinde gerçekleşmesi, dilin birbirinden bağımsız öğeler olarak değil, bütüncül bir yapı anlayışıyla öğrenilmesini sağlamaktadır. Bu sebeple, dil öğrenimin gerçekleşmesinde okumanın önemi tartışılmaz bir gerçektir. Erken çocukluk döneminde yetişkinler (öğretmenler, veliler) aracılığıyla deneyimlenen okuma becerisi çocukların edebiyata yatkın olmasını, okumaktan keyif almasını sağlamaktadır. Bu sebeple okul öncesi grubumuzda hikaye okumaları hem sınıf içinde hem de sınıf dışında ailelerin desteğiyle aktif olarak sürdürülür. Bunun yanı sıra, sınıf içi ve okul içindeki görseller, şiirler, dijital medya, yönergeler ve posterler de dil öğretiminde önem teşkil etmektedir. 

4. Dilin Sınıf Dışına Çıkartılması için Uygulanan Yöntemler ve Uygulama Örnekleri

4.1. Okul Öncesi Grubu

“ABC-HOME-CONNECTIONS’’ adını verdiğimiz ev aktiviteleri ile sağlıyoruz. Bu aktivitelere örnek olarak; 
Weekend Home Videos
Talking Homy
Singing Homy
Dancing Homy

4.2. İlk Okul Grubu

Bedtime Stories 
Speak with me
Sing with me 
Dance with me 
Short Story writing/Completion
Martha speaks
Zootopia
Pip The Guide Dog
Blindfold
Challenges
Pictionary - Word Box - Grouping
Word Cards / Picture Cards 

5. Dilin Değerlendirilmesi

IB eğitim programı kapsamında değerlendirme, “öğretimi bilgilendirmek amacıyla öğrencilerin öğrenmesine dair devamlılık arz edecek şekilde kanıt toplama, analiz etme, üzerinde dönüşümlü düşünme ve eyleme geçme süreci” olarak tanımlanmaktadır. Değerlendirme sürecinde öğretmen ve öğrenciler işbirliği içerisinde çalışarak öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini gözlemleyip, belgeleyip, raporlamalarını gerektirir.

5.1. Okul öncesi dönemi öğrenenlerinin değerlendirmesi

Okul öncesi dönemi öğrenenleri bu dönemde edindikleri bilgiyi, kavramsal anlayışları ve becerileri ve dönüşümlü düşünme yetenekleri ile gelecekteki öğrenme sürecine hazır hale gelirler. 
Bu dönem değerlendirmesi olarak öğretmenler, öğrencilerin, özellikle de oyun oynarken, kendi davranışlarını nasıl izleyip uyarlamalar yaptıklarını gözlemlerler. Buradaki temel amaçlar:
öğrenciler ve ilgi alanlarına dair net bir tablo çizmek
öğrencinin neyi nasıl düşündüğü ve öğrendiğini belirlemek
öğrenme ortamının, öğrenci öğrenmesi üzerindeki etkililiğini değerlendirmek
bireyler ve küçük gruplar için öğrenmeye katılımı planlamak.

5.2. İlk Okul Dönemi Değerlendirmesi

Öğrencinin katettiği yolu değerlendirmek için öğretmenler çoklu veri araçları kullanırlar. Bu amaçla ilk okul programımızda, odaklı gözlemler, öğrenme ödevler, geri bildirim, öz dönüşümlü düşünme, öz değerlendirme, akran geri bildirimi, soru-cevap, ve portfolyolar aktif olarak kullanılmaktadır. 
Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin performanslarını ölçmek için belli periyotlarda standardize testler de uygulanmaktadır. Bu sürecin öğrencinin huzurunu bozmaması, bir yarış ve kıyas unsuru olarak kullanılmaması için gereken çaba gösterilmektedir. Bu testlerdeki soru yapısının IB programı kapsamında, muhakemeyi ön planda tutan, ezbercilikten uzak olarak hazırlanmasına özen gösterilmektedir.

5.3. Geri ve İleri Bildirim

Her iki seviyede de yapılan değerlendirmenin öğrenci ile ve öğrenciler arasında geri ve ileri bildirimle taçlandırmayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimiz, değerlendirmenin hedefine ulaşması için geri bildirim verirken “Nasılım?” sorusuna, ileri bildirimde ise  “bundan sonra nereye?” sorusuna öğrenci ile birlikte cevap ararlar. Geri bildirimin akranlar arasında da verilmesini önemsiyoruz çünkü bu sürece dahil olan öğrencilerin iletişim kurmak ve dinlenmek için fırsat edindiklerini ve ilişki kurarken  öğrenmenin öneminin farkına vardıkları biliniyor. Ayrıca akran geri bildiriminde kullanılan dil oldukça doğaldır ve öğrenciler birbirlerinden geri bildirim almaya daha çok hazırdırlar (Black ve diğerleri 2004).

5.4. Öğrenme hakkında rapor verme

Değerlendirmenin rapor edilmesiyle, öğrenme topluluğu ile öğrencilerimizin öğrenme yolculuğu hakkında bilgi paylaşımı yapmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda uygulamakta olduğumuz yöntemler: 
Veli/öğretmen/öğrenci konferansları 
Veli Toplantıları
Raporlar
PYP Mini/Sergileri 
Portfolyolar

6. Dil Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişim süreci

Akran gözlemleri
Zümre Başkanlarının Gözlemleri
Hizmet-içi Öğretmen Eğitimleri
Sürekli gelişen bir  Dünya’da eğitim vermek de sürekli gelişmeyi gerektirir. Her geçen gün yenilenen teknolojik gelişmeler, yöntem ve teknikler, sürekli değişen öğrenci ihtiyaçlarını beraberinde getirmektedir ve mezun olunan bilgi birikimi bu ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmektedir. Bu değişimle doğru orantılı olarak, tüm öğretmenlerimizin profesyonel gelişimini önemsiyoruz ve kendilerinin ihtiyaç ve önerileri doğrultusunda, düzenli aralıklarla, uzman eğitmenlerin katkılarıyla, alan bilgisi, kişisel gelişim ve pedagojik konularda eğitimler planlıyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin, sınıf ortamına ve öğrenci başarısına ne oranda yansıdığını belirleyebilmek adına, eğitim sonrası öğretmenlerimizin derslerine misafir olarak katılıyor ve verilen eğitimin uygulanması konusunda takip ediyoruz. 
ABC Okulları için özel olarak hazırlanan bu Dil Politikası her sene tüm paydaşlardan alınacak geri dönütler doğrultusunda revize edilecektir.